Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego (dalej jako: ‘Sklep’) prowadzonego pod adresem https://akademia-dobregozycia.pl/sklep.

 • Sklep jest prowadzony przez Joannę Frankiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Dobrego Życia - Joanna Frankiewicz (dalej jako: ‘Sprzedający’), NIP: 5831797475, REGON 120049631.

 • Dane teleadresowe Przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt:

 • adres e-mail: joannafrankiewicz@akademia-dobregozycia.pl,

 • nr tel.: +48 694 459 807,

 • adres korespondencyjny: Siekierczyna 556, 34-600 Limanowa.

 • Niniejszy regulamin umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://akademia-dobregozycia.pl/regulamin-sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy w formie odesłania do adresu internetowego (link).

 

§ 2. Ogólne zasady i informacje

 

 • Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ewentualne odstępstwa od zasady waluty polskiej możliwe są wyłącznie w drodze sprzedaży indywidualnej, poza pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 • Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 • Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari.

 • Strona internetowa Sklepu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych.

 • Strona Sklepu posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
   

 

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 • Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu o raz poprzez naciśnięcie przycisku ‘Potwierdzam zamówienie’.

 • Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. W celu otrzymania faktury, Kupujący zobowiązany jest do podania dodatkowych danych (nazwy firmy, numeru NIP). Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawność wprowadzonych danych. W przypadku niedostatecznej ilości miejsca lub liczby tabel do wprowadzania danych, Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą przed potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 • Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego odpowiedniej wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia.

 • Sprzedaż towarów / usług i zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego za pomocą przycisku ‘Potwierdzam zamówienie’.

 • Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Kupującego, podany przy składaniu zamówienia.

 • Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Obsługa zamówień odbywa się w dni pracujące (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00 - 18:00. Decyzją Sprzedającego zamówienia mogą być obsługiwane również poza powyższymi godzinami.
   

 

§ 4. Ogólne postanowienia dotyczące płatności

 

 • W Sklepie istnieje możliwość płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (Przelewy24).

 • Zamówienie rodzi skutki prawne po stronie Sprzedawcy z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 • W celu otrzymania faktury, Kupujący zobowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji przed dokonaniem płatności.

 

§ 5. Zakup usług (sesji indywidualnych)
 

 

 • W przypadku zakupu usług (sesji), najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem sesji, na podany adres e-mail zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące sesji.

 • Terminy sesji ustalane są indywidualnie, drogą e-mailową lub telefoniczną, wyłącznie po dokonaniu płatności za cały wykupiony pakiet (sesja pojedyncza lub cykl). Data sesji wstępnej zostanie ustalona w terminie 2 dni od momentu dokonania płatności, w przypadku zakupu pakietu jest ustalana na sesji poprzedzającej zakup.

 • W przypadku zaistnienia po stronie Kupującego okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu sesji, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego, nie później niż na 24 godziny przed zaplanowaną datą sesji.

W przypadku rezygnacji z udziału w sesji po potwierdzeniu terminu, w którym dana sesja miała się odbyć, lub też w przypadku powiadomienia Sprzedającego o okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie krótszym

 

 • niż na 24 godziny przed zaplanowaną datą sesji, Kupujący ponosi 100% kosztów zakupionej usługi.

 • W przypadku rezygnacji z zakupionej sesji przynajmniej na 5 dni przed zaplanowanym terminem, Kupującemu przysługuje zwrot całej uiszczonej ceny, pod warunkiem dotarcia oświadczenia o rezygnacji do Sprzedającego we wskazanym terminie.

 • Kupującemu przysługuje jednorazowa, bezpłatna zmiana terminu sesji na inny termin, pod warunkiem, że zmiana taka zgłoszona zostanie Sprzedającemu nie później niż na 24 godziny przed pierwotnym terminem sesji. Nowy termin zostanie ustalony z uwzględnieniem dostępności terminów u Sprzedającego.

 • W przypadku niestawienia się na zaplanowany termin, Kupujący traci możliwość udziału w sesji, a Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej ceny.

 • W przypadku niemożności stawienia się na umówiony termin z powodu siły wyższej (w szczególności z powodu choroby uniemożliwiającej uczestnictwo), Kupujący zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu oraz niezwłocznego zgłoszenia Sprzedającemu. W takiej sytuacji, Kupującemu przysługuje uprawnienie do zmiany terminu, stosownie do dostępności terminów u Sprzedającego, lub zwrot uiszczonej ceny.

 • Sprzedający ma prawo odwołania zaplanowanej sesji z powodu wystąpienia siły wyższej (choroba Sprzedającego, epidemia/pandemia, katastrofy naturalne, akty władzy lub prawa zabraniające organizowania tego typu spotkań w przyjętym terminie), których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji, Sprzedający zawiadomi Kupującego o konieczności odwołania zaplanowanego terminu za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Kupującego adres oraz zaproponuje nowy termin. W przypadku braku akceptacji terminu przez Kupującego, Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
   

 

§ 6 Zakup usług (warsztatów grupowych)

 

 • Warsztaty grupowe prowadzone są dla grup, których minimalna i maksymalna ilość uczestników podana jest w szczegółowym opisie warsztatów.

 • Uiszczona cena obejmuje udział jednego uczestnika, chyba, ze szczegółowy opis warsztatów podaje inne wymagania.

 • W przypadku zakupu udziału w warsztatach grupowych, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, na podany adres e-mail zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące sesji.

 • W przypadku braku zebrania się minimalnego składu grupy warsztatów grupowych w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów, Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania warsztatów. W takiej sytuacji, Kupujący ma prawo wyboru zwrotu całej uiszczonej ceny w terminie 14 dni od daty złożenia stosownej deklaracji za pomocą wiadomości e-mail, lub też zaliczenia uiszczonej ceny na poczet uczestnictwa w kolejnych warsztatach grupowych o tożsamym charakterze.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach grupowych w terminie krótszym niż na 7dni przed zaplanowanym terminem warsztatów, Kupujący ponosi 100% kosztów zakupionej usługi.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach grupowych przynajmniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem, Kupującemu przysługuje zwrot całej uiszczonej ceny, pod warunkiem dotarcia oświadczenia o rezygnacji do Sprzedającego we wskazanym terminie.

 • W przypadku niestawienia się na warsztatach grupowych, Kupujący traci możliwość udziału w warsztatach, a Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej ceny.

 • W trakcie warsztatów grupowych, dzieci pozostają pod wyłączną opieką rodziców, a Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo a także wszelkie ewentualne szkody wywołane przez dzieci uczestników.

 • Sprzedający ma prawo odwołania warsztatów grupowych z powodu wystąpienia siły wyższej (choroba Sprzedającego, epidemia/pandemia, katastrofy naturalne, akty władzy lub prawa zabraniające organizowania tego typu spotkań w przyjętym terminie), których nie dało się przewidzieć w chwili ustalenia terminu. W takiej sytuacji, Sprzedający zawiadomi Kupujących o konieczności odwołania zaplanowanego terminu warsztatów grupowych za pomocą wiadomości e-mail na wskazany przez Kupujących adres oraz zaproponuje nowy termin. W przypadku braku akceptacji terminu przez taką liczbę Kupujących, która pozwoli na utworzenie minimalnej grupy, warsztaty zostaną odwołane, a uiszczona cena zwrócona Kupującym w terminie 14 dni.

   

§ 7. Zakup towarów

 

 • Dostawa zakupionych towarów odbywa się na terenie całego świata rejestrowaną przesyłką. Kupujący wybiera metodę dostawy w procesie składania zamówienia, zgodnie z aktualnie oferowanymi przez Sklep metodami dostawy.

 • Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie realizacji zamówienia w Sklepie.

 • Wysyłki towarów realizowane są w terminie wskazanym w opisie widniejącym na stronie Sklepu i liczone są od momentu pozytywnej autoryzacji płatności. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na wykonanie usługi transportowej przez przewoźnika (zwykle 2-3 dni robocze). Sprzedający dołoży starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na stronie Sklepu. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostaw realizowanych przez dostawców.

   

§ 8. Odstąpienie od umowy

 

 • Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

 • Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

o świadczenie usług (sesji), jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W celu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14-dniowego terminu, na adres korespondencyjny Sprzedającego lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail na adres wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy również za pomocą poczty elektronicznej.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły, przy czym w przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej zakupy towaru fizycznego, Konsument ma obowiązek zwrócić na swój koszt towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem w/w terminu. Wysyłają zwracany towar Kupujący zobowiązany jest do dochowania należytej staranności, aby towar został opakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 • Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszt dostawy Produktu). Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Ponadto w sytuacji, gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy z oferowanych sposobów dostawy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostawy.

 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który jednak w każdym przypadku nie będzie się dla niego wiązał z żadnymi kosztami.

 • Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z wzoru załączonego oświadczenia nie jest obowiązkowe.

 • Faktura korygująca zostanie wystawiona przez Sprzedającego w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta i zostanie przesłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

 

§ 9. Reklamacje

 

 • Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar oraz usługi wolne od wad.

 • Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli zakupiony towar lub usługa ma wadę fizyczną lub prawną.

 • W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta wad towaru lub usługi, jest on uprawniony do zgłoszenia odpowiednich roszczeń wobec Sprzedającego. W szczególności Konsument może żądać:

naprawienia wady towaru;

wymiany towaru na nowy;

obniżenia ceny;

odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – o ile wada jest istotna.

 • Reklamacje można kierować pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego lub elektronicznie na adres e-mail wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu.

 • Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj, okoliczności i datę wystąpienia wady / błędu / usterki) oraz żądania związane z reklamacją.

 • Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedającego, co oznacza, że w tym terminie Sprzedający zobowiązuje się do przedstawienia Konsumentowi swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony towar, zwrot należności nastąpi możliwie najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedającego reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana zapłata za zamówienie.

 

§ 10. Prawa autorskie

 

 • Usługi świadczone przez Sprzedającego mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie podlegają ochronie prawnej, stanowiąc własność intelektualną Sprzedającego i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami.

 • Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Kupującemu w związku z zakupem towarów lub usług, w tym podczas sesji stacjonarnych, mogą być przez Klienta wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Klient nie ma prawa powielać tych materiałów ani udostępniać ich podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Sprzedającego, wyrażonej na piśmie lub za pośrednictwem e-mail. W tym zakresie Sprzedający udziela Kupującemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z utworów będących przedmiotem Umowy, bez prawa do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, przez okres wskazany w Umowie, na następujących polach eksploatacji:

w przypadku treści cyfrowych (elektronicznych) takich jak sesje online, webinary – wyświetlanie i odtwarzanie w czasie rzeczywistym w sposób zdalny, tj. z pozycji przeglądarki po połączeniu za pomocą sieci Internet;

w przypadku plików audio – zapisanie plików w pamięci komputera lub innego urządzenia przenośnego Kupującego, typu smartfon, tablet, oraz odtwarzanie tychże plików;

w przypadku materiałów drukowanych lub nadających się do wydrukowania takich jak książka, materiały przekazywane podczas sesji stacjonarnych lub e-booki – zapis materiałów w pamięci komputera lub innego urządzenia przenośnego Kupującego, wydruk, odczytanie materiałów na własne potrzeby.

 • W stosunku do towarów i usług objętych udzieloną licencją zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak i części towaru lub usługi:

odsprzedaż lub innego formy udostępnianie i prezentowanie osobom trzecim, choćby nieodpłatnie (nie dotyczy zakupionych książek w formie drukowanej);

publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej wyraźnie przez Sprzedającego;

utrwalanie, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

 • Kupujący ponadto nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu sesji stacjonarnych za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, dźwięk lub obraz, w tym nie może robić zdjęć - bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedającego, udzielonej w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail.

 

§ 11. Dane osobowe

 

 • Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 • Kupujący mogą kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Kupujących za pośrednictwem e-mail wskazanego na wstępie niniejszego Regulaminu lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

 • Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w następujących celach:

zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie produktów lub usług objętych zamówieniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

realizacja obowiązków rozliczeniowych oraz innych wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. wystawienie faktury – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

realizacja transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

rozpatrzenie reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

ustalenie, dochodzenia lub obrona przed innymi roszczeniami niż reklamacje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

zwrotny kontakt telefoniczny lub e-mail w przypadku zainteresowania potencjalnych klientów ofertą Sprzedającego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

kontakt telefoniczny lub e-mail w sprawach związanych z realizacją zawartej Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

wysyłka Newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

cele archiwalne i dowodowe na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu określonych faktów w przyszłości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

 • Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi (wynikającymi np. z terminów przedawnienia roszczeń lub terminów prawa podatkowego).

 • Dane osobowe Klienta będą udostępnianie na zasadzie powierzenia do przetwarzania innym odbiorcom danych, takim jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca płatności Przelewy24 lub systemu do fakturowania, dostawca usługi wysyłki Newslettera, a także podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu lub w związku z obroną przed roszczeniami (np. kancelariom prawnym), itp.

 • Kupujący ma w każdy czasie prawo do:

 • wglądu (dostępu) w swoje dane osobowe;

żądania sprostowania danych osobowych;

żądania usunięcia danych osobowych (np. jeśli brak jest podstaw do przetwarzania) lub ograniczenia ich przetwarzania;

niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

odwołania zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda była podstawą do ich przetwarzania przez Administratora, przy czym takie cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz

wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Administrator nie przetwarza danych osobowych Klientów w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Kupującego.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących i danych, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 • Dalsze szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez Administratora oraz zasady korzystania z plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies, dostępnej pod adresem: https://akademia-dobregozycia.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

 • Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://akademia-dobregozycia.pl/regulamin-sklepu

 • Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2022 r.